Andmekaitse

AS KORDAMED

ISIKUANDMETE KAITSE

AS KORDAMED on erakliinik, kus osutatakse terviseteenuseid. Seetõttu on vajalik koguda ja töödelda oma patsientide ja töötajate isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg; andmed töötamise kohta; elukoha kohta;kontaktid – lisaks terviseandmeid -st. andmeid nii nende füüsilise kui vaimse tervise kohta.

Meie patsientide isikuandmete töötlemise aluseks on Eesti Vabariigis kehtivad seadused:

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

Ravikindlustusseadus

Ravimiseadus

Töötleme oma patsientide isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse ja Eesti Isikuandmetekaitse seadusega.

Oma töötajate isikuandmeid töötleme Töölepinguseaduse alusel.

Kõiki isikuandmeid töödeldakse turvaliselt, nad on kaitstud ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kaotamise, kahjustamise ja hävitamise eest.

Meile teadaolevate isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele toimub lähtuvalt vastavatest õigusaktidest.

Isikuandmetega patsientide tervisekaarte säilitab asutus 110 aastat alates patsiendi sünnist. Töötajatega sõlmitud töölepinguid säilitatakse 10 aastat peale töölepingu lõpetamist, raamatupidamise dokumente – 7aastat.

Oma isikuandmed AS Kordamedile edastanud patsient teab, et on seega andnud loa nende töötlemiseks. Patsiendil on õigus saada teavet tema kohta kogutud andmetest, vajadusel nõuda nende parandamist, kustutamist, piirata nende töötlemist,nõuda ülekandmist, nõusoleku tagasivõtmist.

K.Solovjov

AS Kordamed direktor