Gripi vastu vaktsineerimine 2020

Kus vaktsineerida?
Vaktsineerida saab ka töökohal. Vaktsineerimist viivad läbi Kordamed kliiniku vastava väljaõppe saanud tervishoiutöötajad.

Millist vaksiini kasutatakse?
FUARIX TETRA ja VAXIGRIP TETRA (info manuses)

Kui palju maksab vaktsineerimine töökohal?
Ühe doosi hind on 19,40 eu. Kui inimesi on rohkem kui viis siis kohale tulemine on Tallinnas tasuta.
Muud küsimused on kokkulepitavad.

Millal vaktsineerida?
Kõige kindlama kaitse gripi vastu annab vaktsineerimine enne haigestumise kõrgperioodi (oktoobrist detsembrini). Immuunsus kujuneb välja kahe nädala jooksul peale vaktsineerimist.

Kuidas kutsuda töökohale vaktsineerimist?
Avaldage oma soov kirja teel: info@kordamed.ee, kordamed@kordamed.ee
Küsimuste korral helistage tel. 6110011
Konsulteerige arstiga tel. 56482128

OÜ KORDAMED
Pärnu mnt. 80, Tallinn
Tel. 6110011, www.kordamed.ee

Gripi vastu vaktsineerimine 2020

Pakendi infoleht: teave kasutajale
Fluarix Tetra süstesuspensioon süstlis
gripivaktsiin (inaktiveeritud purustatud viirus)
Enne vaktsiini manustamist teile või teie lapsele lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile
vajalikku teavet.
– Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
– Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
– Vaktsiin on välja kirjutatud üksnes teile või teie lapsele. Ärge andke seda kellelegi teisele.
– Kui teil või teie lapsel tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
Käesolev infoleht on kirjutatud eeldades, et seda loeb vaktsiini saav isik, ent kuna seda võidakse
manustada ka noorukitele ja lastele, võib olla vaja see lapsele ette lugeda.
Infolehe sisukord
1. Mis ravim on Fluarix Tetra ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Fluarix Tetra manustamist
3. Kuidas Fluarix Tetra’t manustatakse
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Fluarix Tetra’t säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

Pakendi infoleht: teave kasutajale
VaxigripTetra, süstesuspensioon süstlis
neljavalentne gripivaktsiin (purustatud viirus, inaktiveeritud)
Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut
ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.
Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.
Enne teie või teie lapse vaktsineerimist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku
teavet.
– Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
– Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
– See vaktsiin on välja kirjutatud üksnes teile või teie lapsele. Ärge andke seda kellelegi teisele.
– Kui teil või teie lapsel tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või
meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt
lõik 4.
Infolehe sisukord
1. Mis ravim on VaxigripTetra ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada, enne kui teie või teie laps kasutate VaxigripTetra’t
3. Kuidas VaxigripTetra’t kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas VaxigripTetra’t säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave